Οικονομία

Πόσα και σε ποιές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο χρωστάει η Μαρινόπουλος

Στη λήψη μέτρων προστασίας για πιθανό πιστωτικό κίνδυνο από τη Μαρινόπουλος προχώρησαν οι περισσότερες εισηγμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στην ευρύτερη αγορά τροφίμων και συνεργάζονταν εμπορικά με την αλυσίδα.

Ωστόσο, αν και είχαν υλοποιηθεί ενέργειες προφύλαξης, υπάρχουν περιπτώσεις εταιρειών που δεν έλαβαν προβλέψεις και βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες.

Όπως προκύπτει από τις απαντητικές επιστολές που απέστειλαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 13 εισηγμένες, μέχρι αργά χθες το βράδυ, οι συνολικές απαιτήσεις τους αγγίζουν τα 100 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα συγκριτικά μικρό ποσό, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις αυτές, σε σχέση με το συνολικό άνοιγμα της Μαρινόπουλος, το οποίο αγγίζει τα 2 δισ. ευρώ (σ.σ. προσμετρούνται αθροιστικά οι οφειλές της Μαρινόπουλος ΑΕ και των τριών συγγενών επιχειρήσεων με αυτή που κατέθεσαν χθες με τη σειρά τους αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99), με τις υποχρεώσεις της “μητρικής” Μαρινόπουλος Συμμετοχική προς προμηθευτές να ανέρχονται σε 266 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι απαιτήσεις αποτελούν ένα σεβαστό ποσοστό του κύκλου εργασιών των εισηγμένων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχουν οι εισηγμένες εταιρείες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό κοινό, προκύπτουν τα εξής:

* Συνολικά 28,6 εκατ. ευρώ είναι το ύψος των απαιτήσεων του Ομίλου MIG, μέσω των εταιρειών του ΔΕΛΤΑ, Μπάρμπα Στάθης, Vivartia, SingularLogic. Η σχετική ανακοίνωση του ομίλου MIG αναφέρει ότι το ύψος των απαιτήσεων με ημερομηνία 31.05.2016 αναλύεται ως εξής: όμιλος ΔΕΛΤΑ 18,7 εκατ.ευρώ, όμιλος Μπάρμπα Στάθης – Αραμπατζής 7,7 εκατ.ευρώ, Vivartia 0,9 εκατ. και όμιλος SingularLogic 1,3 εκατ,.ευρώ. Για τις ανωτέρω απαιτήσεις έχουν προσκομισθεί επιταγές ύψους 27,2 εκατ.ευρώ, καθώς και πρόσθετες επιταγές εγγυήσεων ύψους 6,3 εκατ., ενώ οι σχηματισθείσες προβλέψεις ανέρχονται σε 4,4 εκατ.ευρώ. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις μεταβολές κατά τον τρέχοντα μήνα.

Το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών του Ομίλου MIG που αντιπροσωπεύουν οι πωλήσεις προς τη Μαρινόπουλος για το έτος 2015 ανήλθε σε 4,4% και για το πεντάμηνο του 2016 σε 2,3%. Ο όμιλος αναφέρει πως “με βάση τα ανωτέρω εκτιμάται ότι το ποσοστό των πωλήσεων προς την εταιρεία Μαρινόπουλος για το 2016 θα αντιπροσωπεύει πολύ μικρό ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών του Ομίλου MIG.

* Στα 10,8 εκατ.ευρώ ανέρχονται οι συνολικές, άμεσες και έμμεσες (ABC Factors και αντιπρόσωποι), απαιτήσεις της αρτοβιομηχανίας “Καραμολέγκος ΑΕ” από τη Μαρινόπουλος στο τέλος του περασμένου Μαΐου. Η Καραμολέγκος είναι από της εταιρείες που έχει στηρίξει στην αλυσίδα και διενεργούσε σημαντικές πωλήσεις μέσω της μητρικής Μαρινόπουλος αλλά και άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου (EXPRESS, ΞΥΝΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΚΟΝ). Τα σχετικά ποσοστά επί του συνολικού κύκλου εργασιών της ανέρχονταν σε 18.8% για το 2014 και 16.35% για το 2015.

Για τη χρήση του 2016, οι σχετικές πωλήσεις έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, αντιπροσωπεύοντας το 4,9% του συνολικού κύκλου εργασιών της “Καραμολέγκος” για το πεντάμηνο του 2016. η εισηγμένη αναφέρει πως το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών των πωλήσεων μέσω των εταιρειών του ομίλου Μαρινόπουλος έχει ανακτηθεί μέσω άλλων αλυσίδων και συνεργατών της εταιρείας. Παράλληλα η εταιρεία έχει προετοιμάσει σειρά ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με την διασφάλιση του κύκλου εργασιών της στην αγορά.

Παράλληλα, αναφέρει πως υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής σε διαμεσολάβηση (με ημερομηνία 22.6.2016), με το οποίο η Καραμολέγκος έχει προχωρήσει σε διακανονισμό οφειλής με Μαρινόπουλος για ποσό 10,3 εκατ.ευρώ.

* Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ από την Μαρινόπουλος Α.Ε. στις 30/06/2016 ανέρχονταν σε 7,8 εκατ. Ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά σε οφειλόμενα μισθώματα. για τη λειτουργική μίσθωση των 7 εμπορικών ακινήτων. Σημειώνεται ότι η ΑΕΕΑΠ δεν έχει διενεργήσει προβλέψεις αναφορικά με αυτές τις απαιτήσεις. Τα μισθώματα από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. αντιπροσωπεύουν το 7,3% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της Πανγαία.

Παράλληλα, υπάρχουν απαιτήσεις ύψους 17,3 εκατ. ευρώ από εταιρείες στο εξωτερικό που ανήκουν στον ευρύτερο όμιλο Μαρινόπουλου και οι οποίες (απαιτήσεις) αφορούν σε προκαταβολές για την απόκτηση ακινήτων στην Βουλγαρία και Κύπρο.

* H Σαράντης από τον Δεκέμβριο του 2015 έχει διακόψει τη συνεργασία με την Μαρινόπουλος Α.Ε., την οποία και δεν προμηθεύει πλέον με προϊόντα. Ωστόσο, το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας από την Μαρινόπουλος ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 6,4 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η Σαράντης δεν θα προβεί σε προβλέψεις εις βάρος των αποτελεσμάτων της και θα αναμένει την εξέλιξη της κατάστασης, προκειμένου να επανεξετάσει την θέση της.

* Το συνολικό ύψος απαιτήσεων της Creta Farms από την “Μαρινόπουλος Α.Ε.” ανέρχεται στο ποσό των 8,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εξασφαλισμένο είναι το ποσό των 500 χιλ. ευρώ. Η κρητική βιομηχανία τροφίμων αναφέρει πως προβλέποντας τις δυσμενείς εξελίξεις όσον αφορά στην αλυσίδα σουπερμάρκετ, έχει εκπονήσει και υλοποιεί σχέδιο ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της, ώστε να αντικατασταθεί ο κύκλος εργασιών που αφορούσε στη συγκεκριμένη αλυσίδα λιανικής. Το σχέδιο αυτό δεν περιλαμβάνει πωλήσεις στην εν λόγω αλυσίδα αλλά εστιάζει σε μικρά σημεία πώλησης, λοιπά κανάλια διανομής, εξαγωγές προϊόντων καθώς και νέες συμφωνίες παραχώρησης χρήσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (licensing).

Έτσι, το ποσοστό πωλήσεων στην “Μαρινόπουλος Α.Ε.” επί του κύκλου εργασιών ανήλθε σε 2,7% για το πρώτο εξάμηνο του 2016, καθόσον η Creta Farms έχει διακόψει τη συνεργασία και εντός του 2016, πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες πωλήσεις.

* Στη γαλακτοβιομηχανία Κρι-Κρι, το τρέχον συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας από την Μαρινόπουλος Α.Ε. ανέρχεται στα 5,5 εκατ. ευρώ. Από αυτά, για ποσό 5 εκατ. ευρώ, περίπου, έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Προς εξασφάλιση της απαίτησης, έχουν εγγραφεί υπέρ της Κρι Κρι προσημειώσεις υποθήκης επί 20 ακινήτων της Μαρινόπουλος. Τέλος, η εταιρεία έχει σχηματισμένη (με ημερομηνία 31/12/2015) σχετική πρόβλεψη επισφάλειας για ποσό 1,5 εκατ. ευρώ.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2016, η πωλήσεις της Κρι Κρι προς την αλυσίδα αντιπροσώπευε το 3,2% του κύκλου εργασιών της εισηγμένης. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι στο σύνολο της χρήσης 2016, οι πωλήσεις της εταιρείας προς την Μαρινόπουλος δεν θα ξεπεράσουν το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών.
* Η αλλαντοβιομηχανία Νίκας έχει 4,2 εκατ. ευρώ απαιτήσεις από την Μαρινόπουλος, όμως μέρος αυτού του ποσού (1 εκατ. ευρώ) έχει αναληφθεί από εταιρεία πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring). Συνεπώς, ο πιστωτικός κίνδυνος από την Μαρινόπουλος για την Νίκας ανέρχεται σήμερα σε 3,2 εκατ. ευρώ.
* Στα 2,98 εκατ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της ΕΛΓΕΚΑ από τη Μαρινόπουλος. Προς διασφάλιση των απαιτήσεων της η ΕΛΓΕΚΑ έχει προβεί σε έκδοση διαταγών πληρωμής. Σημειώνεται ότι από τον Ιούνιο 2015 η ΕΛΓΕΚΑ διέκοψε την τιμολόγηση προς την αλυσίδα, ενώ αντίστοιχα η θυγατρική της εταιρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. διέκοψε την παροχή υπηρεσιών logistics τον Οκτώβριο 2015.
* Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Foodlink σε επίπεδο ομίλου από την Μαρινόπουλος ανέρχεται σε 3,1 εκατ. ευρώ, για το οποίο, όπως σημειώνεται, δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις. Για τη “Παπουτσάνης”, η συνολική οφειλή της Μαρινόπουλος Α.Ε. προς την εισηγμένη ανέρχεται σήμερα σε 368 χιλ.ευρώ.
* Θυγατρική εταιρία του ομίλου “Ι. Μπουτάρης και Υιός Holding Α.Ε.” συνεργάζεται με την αλυσίδα σουπερμάρκετ και σήμερα το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας αυτής ανέρχεται σε 152 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της γαλακτοβιομηχανίας “Εβροφάρμα” από τη Μαρινόπουλος ανέρχεται σε 677 χιλ. ευρώ. Η Μύλοι Λούλη έχουν απαιτήσεις 360,9 χιλ. ευρώ, η Κτήμα Λαζαρίδη 137 χιλ. ευρώ.

Του Νίκου Χρυσικόπουλου
capital.gr

Πηγή

Popular

To Top