Από το μεσημέρι τίθεται σε ισχύ το μεγάλο εγγυοδοτικό πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας
με το οποίο αναμένεται να χορηγηθούν ως το τέλος της χρονιάς δάνεια
συνολικού ύψους έως 7 δισ ευρώ για κεφάλαιο Κίνησης σε επιχειρήσεις που έχουν επηρεαστεί απ τον Covid-19

Και αυτά με χαμηλές εξασφαλίσεις δεδομένου ότι η εγγύηση της Αναπτυξιακής φθάνει στο 80% του ύψους του δανείου.

Οι 13 συνεργαζόμενες τράπεζες στις οποίες μπορούν να
απευθύνονται από σήμερα οι ενδιαφερόμενοι είναι οι εξής: Εθνική,
Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Attica Bank, Optima Bank, Procredit Bank και
οι συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας,
Κεντρικής Μακεδονίας, Χανίων.

Ήδη πληροφορίες απ τις τράπεζες αναφέρουν πως η ζήτηση είναι τεράστια.

Βούληση του υπ. Ανάπτυξης είναι η διαδικασία να κινηθεί τάχιστα και γι αυτό έχει τεθεί στόχος
το σύνολο των χορηγήσεων να έχει εκταμιευθεί ως το τέλος της χρονιάς.
Προς τούτο έχει συγκροτηθεί και «παρατηρητήριο ρευστότητας» που εντός 30
ημερών θα κάνει την πρώτη αξιολόγηση των τραπεζών του προγράμματος.

Οι βασικοί παράμετροι του προγράμματος είναι οι εξής:

*το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων θα εγγυάται -κατά 80%- το 40% του
συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε
τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου
μεγάλων επιχειρήσεων.

*Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%

*Η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου
2020 τακτής λήξης και διάρκεια έως 5 έτη και καλύπτει το κάθε δάνειο
καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε
οφειλής.

*Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων,
αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

*Δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι πιστοληπτικά αποδεκτές επιχειρήσεις που
δεν είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του
τριμήνου και επιπλέον δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης
προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ
ή ΔΕΕ.

*Εξαιρούνται από την χρηματοδότηση επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε
προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην
ΕΤΕΑΝ) και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή
των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για
διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών). Εξαιρούνται επίσης οι εξωχώριες
επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του
χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους,
των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

Λειτουργία

Για την καλύτερη στόχευση και αποτελεσματικότερη λειτουργία στο Ταμείο
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων δημιουργούνται 2 Διακριτά Εγγυοδοτικά Κεφάλαια.

1.Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων
(500.000.000) ευρώ για Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με
ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 40% με Τελικούς Αποδέκτες Πολύ
Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και συνολικό ύψος Δανείων
1.500.000.000 (1.5 δισ) ευρώ. Σε δεύτερη φάση το συγκεκριμένο Κεφάλαιο
θα είναι σε θέση να διαθέσει άλλο 1,5 δισ σε χορηγήσεις.

2.Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων
(500.000.000) ευρώ για Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με
ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 30% με Τελικούς Αποδέκτες Μεγάλες
Επιχειρήσεις και συνολικό ύψος Δανείων 2.000.000.000 (2 δισ) ευρώ.Σε
δεύτερη φάση το συγκεκριμένο Κεφάλαιο θα είναι σε θέση να διαθέσει άλλα 2
δισ σε χορηγήσεις.

Ανώτατο ποσό Χρηματοδότησης

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:

*το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το
2019. (Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η
Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’
εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του)

ή

*το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019

ή

*μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει
τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να
αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας
από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18
μήνες για τη Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για
τους επόμενους 12 μήνες για Μεγάλη επιχείρηση.

Επιπλέον της Εγγύησης , παρέχεται επιχορήγηση προμήθειας εγγύησης των δανειοληπτών, προϋπολογισμού έως διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ.

Τα πιο πάνω όρια εγγυοδοτικών κεφαλαίων δύνανται να ανακατανεμηθούν μεταξύ των κατηγοριών των επιχειρήσεων αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών ή και να αυξηθούν στο μέλλον.

Οι πόροι του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD -19
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στέλιος Μορφίδης

protothema.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/06/7.html

Share.