Κατάφε�ε επίσης να βγάλει θετικό το ισοζ�γιο εξωτε�ικών συναλλαγών.

Πα�ά τις πε�ικοπές όμως συνεχίζει να έχει την υψηλότε�η συνταξιοδοτική δαπάνη στην Ευ�ώπη.

Επίσης το δημόσιο που είναι ο μεγαλ�τε�ος ε�γοδότης της χώ�ας ελάχιστα έχει αλλάξει με αποτέλεσμα να μην είναι ανταποδοτικό στην υψηλή φο�ολογία την οποία χ�ειάζεται για να συντη�είται.

Η αλήθεια είναι όμως πως αυτές οι επιτυχίες δεν είναι μικ�ές αλλά για να βγο�με ο�ιστικά από τον λαβ��ινθο των αλλεπάλληλων χ�εοκοπιών, να αποκτήσουμε ουσιαστική αξιοπ�έπεια ως έθνος (και όχι να ζητιανε�ουμε από νεκ�ο�ς π�ογόνους) χ�ειάζεται να δημιου�γήσουμε μια δυναμική οικονομία ικανή να π�οσελκ�σει πίσω τις α�κετές εκατοντάδες χιλιάδες υψηλής ειδίκευσης Έλληνες που έχουν φ�γει στο εξωτε�ικό.

Για να συμβεί αυτό χ�ειάζεται να ξεθεμελιωθεί το δημόσιο και κυ�ίως η νοοτ�οπία του και να επαναδομηθεί μια νέα δημόσια διοίκηση με αξιολόγηση, χω�ίς μονιμότητα και κυ�ίως μακ�ιά από νοοτ�οπίες κομματοκ�ατίας και πα�ασιτικο� συνδικαλισμο�.

Το�το δεν είναι καθόλου ε�κολο.

Ενώ τα τελευταία χ�όνια εισέ�χονται στο δημόσιο νέοι με π�οσόντα και άλλη νοοτ�οπία, οι παλιές δομές είτε τους π�οσα�μόζουν στις νοοτ�οπίες τους είτε τους απομονώνουν.

Η αναδόμηση του δημοσίου μπο�εί να γίνει μόνο με τη δημιου�γία νέων υπη�εσιών εκ του μηδενός οι οποίες μόλις λειτου�γήσουν, να αντικαθιστο�ν τις παλιές.

Αν οι δομές αυτές εκτός της εγχώ�ιας πολιτικής ηγεσίας εποπτε�ονται από υπη�εσίες της Ε.Ε. ή ιδιωτών συμβο�λων τόσο το καλ�τε�ο.

Αυτό το μοντέλο μοιάζει με το μοντέλο της Γενικής Γ�αμματείας Εσόδων που υποχ�έωσαν να δημιου�γήσουμε οι δανειστές και το μοντέλο μετασχηματισμο� του ΟΤΕ, όπου η Cosmote δημιου�γήθηκε εκτός δομών ΟΤΕ σαν θυγατ�ική και κάποια στιγμή ουσιαστικά απο��όφησε τον ΟΤΕ.

Τις χώÏ�ες όμως τις “χτίζουν” οι άνθÏ�ωποι που ζουν σε αυτές.

Με τους πλέον ειδικευμένους, πα�αγωγικο�ς και μο�φωμένους Έλληνες στο εξωτε�ικό η Ελλάδα είναι καταδικασμένη σε αφανισμό.

Η Ελλάδα π�έπει να κάνει τα πάντα για να π�οσελκ�σει επενδ�σεις υψηλής π�οστιθέμενης αξίας στους τομείς της τεχνολογίας, της άμυνας και της φα�μακευτικής έ�ευνας και πα�αγωγής.

Φυσικά θα π�έπει να συνεχίσει να επωφελείται της ισχυ�ής του�ιστικής υποδομής που ήδη έχει.

Ο τ�όπος που μπο�εί να πετ�χει αυτό είναι ένας και μοναδικός.

Είναι το μοντέλο μια χώ�α δ�ο πολιτικά και οικονομικά συστήματα.

Είναι το μοντέλο που εφά�μοσε η Κίνα από τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 και μετά.

Η μεγάλη μετα���θμιση του Τενγκ Σιαο Πινγκ ξεκίνησε με δημιου�γία τεσσά�ων οικονομικών ζωνών στην επικ�άτεια της κομμουνιστικής Κίνας.

Η επα�χία Senzhen π.χ. ήταν μια από τις π�ώτες οικονομικές ζώνες όπου η οικονομία λειτου�γο�σε με κανόνες αγο�άς και το επιχει�ηματικό κέ�δος αποτελο�σε κίνητ�ο για Κινέζους και ξένους επενδυτές.

Η επα�χία Senzhen το 1982 είχε πληθυσμό 59.000 κατοίκους. Το 2016 μετά από 35 πε�ίπου χ�όνια είχε φτάσει να έχει 12 εκατ. Καθώς οι κάτοικοι άλλων επα�χιών μετανάστευαν εκεί για να ε�γαστο�ν ή να κάνουν επιχει�ήσεις.

Μεταξ� 1982 και 2016 το ΑΕΠ της επα�χίας Senzhen είχε αυξηθεί κατά 11.468% και το άλλοτε ψα�οχώ�ι με καλ�βες τώ�α θυμίζει �έα Υό�κη με ου�ανοξ�στες.

Η επιτυχία του μοντέλου “μια χώÏ�α δÏ�ο συστήματα” με τις αÏ�χικές τέσσεÏ�ις οικονομικές ζώνες οδήγησε στη δημιουÏ�γία εκατοντάδων νέων οικονομικών ζωνών στη συνέχεια, μέχÏ�ι που η οικονομία της Κίνας μεταμοÏ�φώθηκε εντελώς.

Η Ελλάδα χ�ειάζεται οικονομικές ζώνες που θα διοικο�νται και θα εποπτε�ονται από ένα δημόσιο σαν αυτό που π�οσπαθεί να δημιου�γήσει ο Κυ�ιάκος Πιε��ακάκης.

Στις ζώνες αυτές οι κανόνες θα Ï€Ï�έπει να είναι σταθεÏ�οί (φοÏ�ολογικοί συντελεστές, εισφοÏ�ές, πεÏ�ιβαλλοντικές υποχÏ�εώσεις, εÏ�γασιακό δίκαιο…) για τουλάχιστον 20 χÏ�όνια και καμία κυβέÏ�νηση δεν θα μποÏ�εί να τους αλλάζει νωÏ�ίτεÏ�α.

Κάποιες κατηγο�ίες επενδ�σεων υψηλής τεχνολογίας θα είναι χ�ήσιμο να έχουν ακόμη και μηδενικό φο�ολογικό συντελεστή.

Οι θέσεις ε�γασίας που θα π�οσφέ�ουν και η εξειδίκευση που εισάγουν στη χώ�α θα π�οσφέ�ει πε�ισσότε�α οφέλη για το σ�νολο της χώ�ας από τα δυνητικά δημόσια έσοδα που θα χαθο�ν.

Οι εται�είες υψηλής π�οστιθέμενης αξίας χ�ειάζονται και π�οσωπικό υψηλής ειδίκευσης το οποίο αμείβουν με βάση τα στάντα�ς του διεθνο�ς ανταγωνισμο�.

Αυτό θα είναι ένα σοβαÏ�ÏŒ κίνητÏ�ο επαναπατÏ�ισμοÏ� των Ελλήνων του εξωτεÏ�ικοÏ� αλλά και ξένων υψηλής ειδίκευσης…

Μια Ελλάδα με δυνατή οικονομία θα αλλάξει και τη νοοτ�οπία των Ελλήνων.

Επιπλέον η Ελλάδα αν δεν αλλάξει οικονομικό μοντέλο δεν θα καταφέ�ει ποτέ να ησυχάσει από τις επεκτατικές βλέψεις της Του�κίας. Η π�οστασία από φίλους και συμμάχους είναι απα�αίτητη αλλά συνήθως δεν α�κεί.

Η Ελλάδα χÏ�ειάζεται το μοντέλο μια χώÏ�α, δυο συστήματα… όσο καθυστεÏ�οÏ�με τόσο ο επικείμενος εοÏ�τασμός των 200 ετών από την επανάσταση τείνει να είναι και ο τελευταίος…

Κ.Στο�πας
capital.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/05/blog-post_671.html

Share.