Στη μεγαλύτερη συναλλαγή, πανευρωπαϊκά από την έναρξη της κρίσης, τιτλοποίησης και μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω carve – out (διαδικασία μερικής απόσχισης ζημιογόνων δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει η Alpha Bank.

Με στόχο την ταχύτερη εξυγίανση του ισολογισμού της, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων 12 δισ. ευρώ, μέσω της οποίας τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά της στην Ελλάδα θα μειωθούν κατά περίπου 73% και οι δείκτες NPE και NPL θα υποχωρήσουν σε 20% και 10%, από 44% και 28% αντίστοιχα.

Οι δραστηριότητες NPEs/NPLs της Alpha Bank θα πουληθούν στην Cepal Hellas και θα δημιουργηθεί ένας νέος φορέας διαχείρισης (“Νέα Cepal”), που θα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο πλευρών, εξασφαλίζοντας γρήγορα τους απαραίτητους πόρους για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων. Με την απόκτηση των κόκκινων δανείων 12 δισ. ευρώ της Alpha Bank, η Cepal θα είναι μακράν η μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, με υπό διαχείριση δάνεια 30 δισ. ευρώ.

Το deal της ενοποίησης των NPLs της Alpha στον κορμό της Cepal, το οποίο αποτελεί και επιστέγασμα της επιτυχημένης στρατηγικής διαχείρισης NPLs που έχει ακολουθήσει η Cepal από την έναρξη της λειτουργίας της το 2017, θα απαιτήσει 6 – 8 μήνες. Σημειώνεται ότι η Cepal, στην οποία μετέχει με ποσοστό 60% η Centerbridge, αδειοδοτήθηκε από την ΤτΕ το 2016, έχει πραγματοποιήσει ήδη δέκα μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια NPLs τριών τραπεζών. Μετά την περαιτέρω ενίσχυσή της με το carve – out της Alpha Bank, στόχος της νέας Cepal θα είναι η απόκτηση και χαρτοφυλακίων NPLs τρίτων προς διαχείριση.

Μετά τη συναλλαγή, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας I (CET1) θα διατηρηθεί σε επίπεδα άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, με την Τράπεζα να στοχεύει σε CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17% το 2022, καθώς σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier 2). Η συναλλαγή δεν επιφέρει καμία αραίωση του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων (dilution).

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank θα κάνει χρήση του προγράμματος “Ηρακλής” της κυβέρνησης για τη συστημική μείωση των κόκκινων δανείων, κάνοντας χρήση εγγυήσεων έως 3,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Alpha Bank προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, η θετική οικονομική συγκυρία συμβάλλει στην επιτυχή έκβαση της συναλλαγής. Όπως αναφέρεται, η Τράπεζα θα αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που ενισχύονται από τη μείωση της αβεβαιότητας, τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή προς την ανάπτυξη, την εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και την επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων. Παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές για την ελληνική αγορά, όπως αποδεικνύεται από τις επιτυχημένες συναλλαγές NPE έως σήμερα.
 

Ειδικότερα το deal θα επιφέρει:

– Σημαντική εξυγίανση του ισολογισμού που θα οδηγήσει σε εξομάλυνση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου (Cost of Risk) σε λιγότερο από 100 μονάδες βάσης και θα ενισχύσει την κερδοφορία.

– Μετασχηματισμό του λειτουργικού μοντέλου με στόχο ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα (Cost/ Income) να υποχωρήσει κάτω από το 48% το 2022, με τη μείωση των εξόδων να αντισταθμίζει την κίνηση των εσόδων που θα προκαλέσει η απομόχλευση του ενεργητικού. Επιταχύνονται οι δράσεις βελτίωσης της αποδοτικότητας, με απτά αποτελέσματα ήδη από το 2019, μέσω του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ η ανάθεση της διαχείρισης των NPE στη Νέα Cepal, μέσω της επικείμενης συναλλαγής, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω μείωση του κόστους έως το 2022.

– Νέες εκταμιεύσεις ύψους 14 δισ. ευρώ έως το 2022 στην πραγματική Οικονομία, με στόχο τη στήριξη των Ιδιωτών όσο και των Επιχειρήσεων. Έμφαση θα δοθεί στους τομείς υποδομών, ενέργειας, ακινήτων, ξενοδοχειακών/ τουριστικών επιχειρήσεων, βιομηχανίας και ναυτιλίας. Εντατικοποιούνται οι δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη τομέων με υψηλές προοπτικές στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και τη βάση των περίπου 3,1 εκατ. πελατών της Τράπεζας.

– Επιστροφή στην κερδοφορία για τις θυγατρικές της Τράπεζας εκτός Ελλάδος, με έμφαση στην αξιοποίηση των προοπτικών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στη Ρουμανία.
Διοικητικές αλλαγές στο πλαίσιο του μετασχηματισμού

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της Τράπεζας που σηματοδοτεί το carve – out της Alpha Bank, ακολουθούν:

– Δημιουργία Γραφείου Μετασχηματισμού, αρμόδιου για την εφαρμογή του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας. Η τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή Μετασχηματισμού (Chief Transformation Officer – CTO), Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και η δημιουργία Γραφείου Μετασχηματισμού, με 10-15 εξειδικευμένα στελέχη, θα συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων μας. Νέα διοικητική ομάδα και ισχυροποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης

– Νέα, δυναμική διοικητική ομάδα. Σε συνέχεια των διοικητικών αλλαγών στις αρχές του 2019 με την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) από το Διοικητικό Συμβούλιο, τοποθετούνται νέα Μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου. Η αποδεδειγμένη εμπειρία των νέων Στελεχών δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για την επιτυχία των στρατηγικών μας στόχων. ∙ Εταιρική διακυβέρνηση με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Επαναπροσδιορισμός της δομής και του ρόλου των επιτροπών διακυβέρνησης με στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων. Σαφής ανάθεση αρμοδιοτήτων σε όλο τον οργανισμό.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Alpha Bank, στόχος είναι η προσήλωση στην απόδοση και την υπευθυνότητα, η προώθηση κουλτούρας αξιοκρατίας και αποτελεσματική διαχείριση ταλέντου σε όλο τον οργανισμό και χρήση ορθών κινήτρων ώστε οι υπάλληλοι να πετυχαίνουν τους στόχους τους μέσω ενός νέου πλαισίου μεταβλητών αποδοχών.

Δείτε όλο το Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha Bank

Alpha Bank: Στρατηγικό Σχέδιο (396 KB)

Διαβάστε ακόμη:

Alpha Bank: Κέρδη μετά από φόρους 92 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Η νέα διοικητική ομάδα της Alpha Bank

Της Νένας Μαλλιάρα
capital.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/11/carve-out-alpha-bank-npe-20-2019.html

Share.