Ανάγκασαν τη κυβέρνηση να οπισθοχωρήσει ελέω εκλογών παρατείνοντας την εφαρμογή της απόφασης Χουλιαράκη, σύμφωνα με την οποία μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα έπρεπε να τα έχουν κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Επί της ουσίας οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έβαλαν φρένο στις ορέξεις της κυβέρνησης (σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε) να παίξει παιχνίδια λίγο πριν τις εκλογές με τα διαθέσιμα των φορέων της κυβέρνησης.

Περίπου 24 δισ. ευρώ έλπιζαν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έχουν στη διάθεση τους για να μοιράσουν προεκλογικό χρήμα. 

Όμως ο φόβος και οι απειλές για προσφυγή στο ΣτΕ των τοπικών αρχόντων εν όψει μάλιστα των εκλογών ανάγκασαν την κυβέρνηση και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη να αφήσει μέχρι τις 30 Ιουνίου την απόφαση στο συρτάρι.

Τα χαμόγελα έφυγαν από το στόμα των κυβερνώντων ανέφεραν χθες άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης βλέποντας την ένταση και τον τρόπο που προσπαθούσαν να διατηρήσουν τα χρήματα τους. 

Και η νίκη αυτή ουσιαστικά λειτουργεί υπέρ όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης που θα έπρεπε να καταθέσουν τα χρήματα τους στην ΤτΕ, διαφορετικά η απόφαση όριζε ακόμα και παύση του διοικητικού συμβουλίου και μαχαίρι στις κρατικές επιχορηγήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμά τους στον λογαριασμό ταμειακής τους διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Την απόφαση υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης.

Σε αυτή ορίζεται, επίσης, ότι από 1η Μαρτίου 2019 οι επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού θα καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού αυτού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης φορέων με την απόφαση θα επιβάλλονται κυρώσεις μεταξύ των οποίων και η μη καταβολή επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό.

Μεταξύ άλλων στην απόφαση που παρατείνεται η εφαρμογή της προβλέπονται τα ακόλουθα:

– Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014), ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για τους Φορείς οι οποίοι τηρούν ήδη λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

– Εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, οι Φορείς μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (ΣΛΘ) στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

– Από 01/03/2019 και εφεξής, οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αιτήματα για τη καταβολή επιχορηγήσεων σε λογαριασμούς των Φορέων σε πιστωτικά ιδρύματα δεν θα γίνονται δεκτά από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ( ΓΛΚ). Τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, στους OTA Α΄ και Β΄ Βαθμού, αποδίδονται υποχρεωτικά από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος.

– Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Φορέα και τη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ, δύναται να εξαιρεθεί ο Φορέας από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

– Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του Φορέα προκύπτει συστηματική υπέρβαση του μέγιστου ορίου ρευστότητας, η ΓΔΟΥ ενημερώνει σχετικά το ΓΛΚ και παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στον συγκεκριμένο Φορέα. Το ΓΛΚ καταρτίζει χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Φορέα στην Ταμειακή Διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο αποστέλλεται στον Φορέα και κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ. Ο Φορέας υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις για τη συμμόρφωση του με το εν λόγω χρονοδιάγραμμα.

Του Προκόπη Χατζηνικολάου
liberal.gr

Πηγή

Share.