Με επιτυχία πέρασαν τα stress test οι ελληνικές τράπεζες. Με βάση τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η διαδικασία του δυσμενούς σεναρίου οδήγησε σε μέση μείωση κεφαλαίου 9 ποσοστιαίων μονάδων που αντιστοιχούν σε κεφάλαια 15,5 δισ. ευρώ.


Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 για τις ελληνικές σημαντικές τράπεζες δείχνουν ότι η μέση μείωση κεφαλαίου υπό το δυσμενές σενάριο, το οποίο καλύπτει τριετή περίοδο και βασίζεται σε υπόθεση για στατικούς ισολογισμούς, ήταν 9 ποσοστιαίες μονάδες, που αντιστοιχούν σε 15,5 δισεκ. ευρώ.

Η μείωση κεφαλαίου ήταν 8,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Alpha Bank, 8,68 ποσοστιαίες μονάδες για την Eurobank, 9,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) και 8,95 ποσοστιαίες μονάδες για την Τράπεζα Πειραιώς.

Οι τέσσερις τράπεζες υπεβλήθησαν σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με βάση την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίστοιχη άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε επίπεδο ΕΕ, αλλά με συντομευμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου η άσκηση να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τη στήριξη της Ελλάδος τον Αύγουστο.

Στην ανακοίνωση πάντως επισημαίνεται πως στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας. Τα αποτελέσματά της, μαζί με άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται για να σχηματιστεί μια συνολική εποπτική αξιολόγηση της κατάστασης μιας τράπεζας.

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν κατά κύριο λόγο από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:

-Πιστωτικός κίνδυνος: ενώ υπό το βασικό σενάριο η αρνητική επίδραση του πιστωτικού κινδύνου στους δείκτες κεφαλαίου CET1 ήταν κατά μέσο όρο περίπου 260 μονάδες βάσης, υπό το δυσμενές σενάριο αυξήθηκε στις 850 μονάδες βάσης.

-Καθαρά έσοδα από τόκους: τα καθαρά έσοδα από τόκους υπό το δυσμενές σενάριο μειώθηκαν κατά 22,5% σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.

Τα σενάρια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προβολές για το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Σημειώνεται ότι τα stress tests διενεργήθηκαν με παραδοχές αισθητά καλύτερες σε σχέση με αυτές του 2015. Ενδεικτικά, η Eυρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕBA) πρόβλεψε σωρευτικά για την τριετία 2018-2020 ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 7,5%, σε αντίθεση με την πρόβλεψη για συρρίκνωση κατά 1% του ΑΕΠ την τριετία 2015-2017, σύμφωνα με το αντίστοιχο σενάριο στα stress tests του 2015.

Ωστόσο, παρά τη θετική δυναμική στο βασικό σενάριο, οι παραδοχές των stress tests για τις ελληνικές τράπεζες ήταν αυστηρές, δεδομένης της βελτίωσης των μακροοικονομικών μεγεθών. Συγκεκριμένα, η απόκλιση του δυσμενούς έναντι του βασικού σεναρίου είναι σαφώς μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του 2015. Ενδεικτικά, η EBA πρόβλεψε για την τριετία 2018-2020 απόκλιση κατά 9,9% του ΑΕΠ στο δυσμενές έναντι του βασικού σεναρίου. Η αντίστοιχη απόκλιση στα stress tests του 2015 ήταν 5,9%.

Αυστηρές θεωρήθηκαν επίσης οι παραδοχές για τις τιμές των ακινήτων, με το δυσμενές σενάριο να προβλέπει υποχώρηση των τιμών, τόσο για τα οικιστικά όσο και για τα εμπορικά ακίνητα, της τάξεως του 17% για την τριετία.

Πάντως, οι ελληνικές τράπεζες μπήκαν στα stress tests με σημαντικά υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 (μεταξύ 15,1% και 17,8%) σε σχέση με τους αντίστοιχους που είχαν στα τεστ αντοχής του 2015 (μεταξύ 5,5% και 9,6%, μετά και την προσαρμογή του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού, AQR), γεγονός που τους εξασφάλισε ισχυρό κεφαλαιακό πλεόνασμα. Σημειώνεται πως στους δείκτες συμπεριελήφθη και η επίδραση της εφαρμογής του λογιστικού προτύπου IFRS 9. Ωστόσο, ο επόπτης, λόγω της διάρκειας απόσβεσης που έχει οριστεί στην πενταετία, θα αφαιρέσει μόλις το 30% της ζημίας από νέες προβλέψεις από τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, στην εξεταζόμενη κατά τα stress tests τριετία (2018-2020).

capital.gr

Πηγή

Share.