Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την μεταφορά των κρατικών εταιρειών στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ γνωστή και ως υπερταμείο).

Σύμφωνα με διατάξεις που εμπεριέχονται στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η διαχείριση των δημόσιων επιχειρήσεων μεταφέρεται απευθείας στην ΕΕΣΥΠ, ενώ καταργείται η ίδρυση της Εταιρείας Δημόσιων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ) στην οποία θα μεταβιβάζονταν οι συμμετοχές του Δημοσίου.

Αυτά θα ισχύσουν, όπως προκύπτει από τις εν λόγω διατάξεις, από την έναρξη ισχύος του πολυνομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, οι συμμετοχές πλειοψηφίας και μειοψηφίας του Δημοσίου που μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο υπερταμείο αφορούν τις εταιρείες 

 • ΟΑΣΑ και οι θυγατρικές του (ΟΣΥ Α.Ε.- ΣΤΑΣΥ Α.Ε.), 
 • ΟΣΕ ΑΕ, 
 • ΟAKA, 
 • ΕΛΤΑ, 
 • Ε.Υ.Α.Θ., 
 • Ε.ΥΔ.Α.Π, 
 • ΔΕΗ, 
 • Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 
 • Ελληνικές Αλυκές, 
 • ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, 
 • Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), 
 • Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ), 
 • Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ. ΑΕ), 
 • ΔΕΘ -HELEXPO και 
 • Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών.

Σημειώνεται ότι ο νόμος 4389/2016 όριζε, εκτός από τις παραπάνω εταιρείες, την μεταβίβαση στο υπερταμείο και των Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., ΕΛ.Β.Ο. και ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, οι οποίες, ως προκύπτει από το πολυνομοσχέδιο, εξαιρούνται (από την μεταφορά τους στο υπερταμείο).

Το πολυνομοσχέδιο αναφέρει, ακόμη, ότι η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του υπερταμείου ή των άμεσων θυγατρικών της, πλην των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει τελική αποτίμηση της αξίας τους.

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

Αναλυτικά, οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προβλέπουν:

-τη δυνατότητα απόδοσης μερίσματος από την ΕΕΣΥΠ προς το Ελληνικό Δημόσιο, για το μέρος των κερδών της το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, δημιουργείται η απαραίτητη διασύνδεση της χρήσης του ποσού αυτού με το εθνικό σύστημα ελέγχου του ΕΣΠΑ και τους σχετικούς μηχανισμούς που το περιβάλλουν. Ειδικότερα, ποσοστό 50% των κερδών της κρατικής εταιρείας καταβάλλεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο και διατίθεται σύμφωνα με το ν. 4336/2015.

Σχετικά με τα λοιπά κέρδη θα πρέπει:

αα) Ένα μέρος να αποδίδεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο και να χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Δημόσιο για επενδύσεις και

ββ) Ένα μέρος θα χρησιμοποιείται από την κρατική εταιρεία για επενδύσεις και δύναται επίσης να διακρατηθεί για να καλυφθούν πιθανές μελλοντικές ζημιές.

Ποσά τα οποία αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο ως μέρισμα, χρησιμοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής του σε επενδύσεις, σε έργα επιλέξιμα για χρηματοδότηση των θεματικών στόχων του ΕΣΠΑ της τρέχουσας ή επόμενων προγραμματικών περιόδων, έργα ΣΔΙΤ του ν. 3389/2005, είτε βάσει ειδικής νομοθεσίας ή έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ ή άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Τα εν λόγω έργα χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) [του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Εσωτερικός κανονισμός

Προβλέπεται επίσης:

– η θέσπιση εσωτερικού κανονισμού, ενός λεπτομερούς πλαισίου (“Μηχανισμός Συντονισμού”) σχετικά με την διακυβέρνηση των κρατικών εταιρειών αναφορικά αα) με τον προσδιορισμό της αποστολής τους, ββ) με την θέσπιση στόχων για τα Διοικητικά Συμβούλια και γγ) την συμμετοχή στην αναπτυξιακή στρατηγική του κράτους.

– το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων προβλέπει τη συγκρότηση ενός μηχανισμού ο οποίος θα καθορίζει, σε γενικές γραμμές, κατά πόσο είναι αναγκαία η επιβολή ειδικών υποχρεώσεων στη σχετική δημόσια επιχείρηση προκειμένου το Κράτος να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους του στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ή προκειμένου να εξυπηρετηθεί το γενικό συμφέρον.

-η διαμόρφωση πλαισίου ειδικών υποχρεώσεων που περιλαμβάνει μηχανισμούς για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών και λειτουργικών στόχων και των δεικτών απόδοσης της σχετικής δημόσιας επιχείρησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των σχετικών στρατηγικών στόχων ή να διασφαλισθεί η επαρκής εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος

Του Δημήτρη Δελεβέγκου
capital.gr

Πηγή

Share.