[ccpw id="136103"]

Τέλος στους φυσικούς πλειστηριασμούς βάζει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή το οποίο περιέχει και την επίμαχη ρύθμιση για την προκήρυξη απεργιών με 50%+1.

Εκτός από τα δυο αυτά “καυτά θέματα” το πολυνομοσχέδιο “Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις” στις 1.500 σελίδες του φέρνει σκληρές αλλαγές στα οικογενειακά επιδόματα, ενώ περιλαμβάνει ρυθμίσεις για: το κτηματολόγιο, το Χρηματιστήριο Ενέργειας, την ενίσχυση της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης, τα τουριστικά λεωφορεία, την αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. Περιγράφει παράλληλα τις διατάξεις με τις οποίες θα χορηγούνται οι άδειες καζίνο καθώς και τη διάταξη που αφορά τη σύσταση του Ειδικού Ελεγκτικού Σώματος που θα διενεργεί τους φορολογικούς ελέγχους κατόπιν παραγγελιών της εισαγγελίας οικονομικού εγκλήματος.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επιπλέον διατάξεις για τις ιδιωτικοποιήσεις και την μεταβίβαση των ΔΕΚΟ του ελληνικού δημοσίου στο υπερταμείο. Προβλέπει παράλληλα και τη μεταβίβαση στον ΕΦΚΑ των αρμοδιοτήτων και των οργανικών μονάδων απονομής συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου των 1.500 σελίδων και των 400 άρθρων αναμένεται να ξεκινήσει αύριο στη Βουλή ενώ έχει προγραμματιστεί να ψηφιστεί τη Δευτέρα.

Πλειστηριασμοί μόνο ηλεκτρονικά

Αναφορικά με τους πλειστηριασμούς προβλέπεται ότι θα διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης. Για όσους έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο, ο επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειας τους με σχετική εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης.

Θα διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 ή από τις 14:00 έως τις 18:00. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ότι την αναστολή της διαδικασίας των φυσικών πλειστηριασμών, που έχουν προγραμματισθεί για αύριο και μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 αποφάσισε πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου.​

Για τους συμβολαιογράφους προβλέπεται ότι: “Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης, αρμόδιος για τη διανομή μπορεί να οριστεί και συμβολαιογράφος διορισμένος στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους”. Επίσης: “Ο συμβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντά του σε όλη την περιφέρεια του ειρηνοδικείου στην οποία είναι διορισμένος, όπως κάθε φορά η περιφέρεια του ειρηνοδικείου ορίζεται, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τη διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας”.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει διάταξη που να προβλέπει τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για χρέη προς το δημόσιο.

Προκήρυξη απεργιών με 50%+1

Η διάταξη για τις απεργίες (άρθρο 211, Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας) προβλέπει ότι:

Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών”.

Σκληρές αλλαγές στα οικογενειακά επιδόματα

Για το επίδομα παιδιού προβλέπεται ότι θα καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής: έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, και από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες 15.000) ευρώ.

Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη κατηγορία: α) εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, β) επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, γ) επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για τη δεύτερη κατηγορία: α) σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, β) επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, γ) επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την τρίτη κατηγορία: α) είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, β) επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, γ) επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Ορίζεται ακόμη ότι το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Διάταξη για αποζημίωση τον εργαζομένων

Ειδική διάταξη για την αποζημίωση τον εργαζομένων κατά προτεραιότητα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο. 

 
Ορίζει ότι θεσπίζεται κατηγορία υπερπρονομιούχων πιστωτών και απαιτήσεων σχετικά με μη καταβληθέντες μισθούς έως και έξι μηνών από παροχή εξαρτημένης εργασίας και έως του ποσού το οποίο ισούται ανά μήνα ωφελούμενου μισθού εργαζόμενου με τον νόμιμο κατώτατο μισθό υπαλλήλου άνω των 25 ετών επί 275%. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα ικανοποιούνται προνομιακά πριν από κάθε άλλη απαίτηση

Ειδικό ελεγκτικό σώμα

Τη σύσταση του Ειδικού Ελεγκτικού Σώματος που θα διενεργεί τους φορολογικούς ελέγχους κατόπιν παραγγελιών της εισαγγελίας οικονομικού εγκλήματος προβλέπει επίσης το πολυνομοσχέδιο. 

 
Θα αποτελεί διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών και θα στελεχωθεί με δεκάδες φορολογικούς ελεγκτές κυρίως από το δυναμικό του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ.

Μέρισμα ΟΤΕ

Για τον ΟΤΕ νομοσχέδιο ορίζει ότι το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος του Ελληνικού Δημοσίου λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.” (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) μεταβιβάζεται στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. Το ΓΛΚ εκτιμά ότι μπορεί να υπάρχει ενδεχόμενη ετήσια απώλεια εσόδων 4 εκατ ευρώ περίπου.

Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη άδεια καζίνο ορίζεται ότι για τη λειτουργία καζίνο απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας στην οικεία επιχείρηση κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από τον Υπουργό Οικονομικών. 

 
Ορίζεται ότι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας νέας επιχείρησης καζίνο απαιτείται η προηγούμενη προκήρυξη της παραχώρησης νέας άδειας. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003 εξακολουθούν να λειτουργούν υπό το υφιστάμενο κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καθεστώς και κατά τις υφιστάμενες κατά τον ίδιο χρόνο διατάξεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν ως προς αυτές τις επιχειρήσεις. Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς του παρόντος νόμου, εφόσον τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας καζίνο από τον Υπουργό Οικονομικών.

Αξιοποίηση ΕΛΣΤΑΤ

Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύναται να χρησιμοποιείται το προσωπικό της για τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικής έρευνας, στατιστικής εργασίας και απογραφής για λογαριασμό άλλων δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και ιδιωτικών φορέων, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναφέρεται στο νομοσχέδιο. 

 
Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., δύναται να καθορίζεται για το ανωτέρω προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. κατ’ αποκοπή αποζημίωση κατά ημέρα ή εβδομάδα ή μήνα, κατά περίπτωση, πέραν του κανονικού ή του προβλεπομένου υπερωριακού ωραρίου δημοσίων υπηρεσιών.

Δείτε όλο το πολυνομοσχέδιο εδώ

Διαβάστε ακόμη:

* Ανατροπές σε οικογενειακά επιδόματα, συνδικαλιστικό νόμο φέρνει το πολυνομοσχέδιο

* Δημιουργείται κεντρικός φορέας για το Κτηματολόγιο​

* Τι είναι το ενεργειακό χρηματιστήριο που μπήκε στα προαπαιτούμενα​

* Πολυνομοσχέδιο: Οι διατάξεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο

capital.gr

Πηγή